Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR "FORENINGEN ØRSLEV FORSAMLINGSHUS"

1

NAVN OG HJEMSTED

 

Navnet er "FORENINGEN ØRSLEV FORSAMLINGSHUS" Dets hjemsted er Vordingborg Kommune

 

 

2

FORML

 

Formlet er gennem at eje eller disponere over fast ejendom, at have et samlingssted for beboerne i Ørslev by og omegn til afholdelse af selskabelige og kulturelle aktiviteter.

3

ØKONOMI

 

 

Forsamlingshuset drives som "Nøglehus".

Foreningens Økonomi bygger på salg af medlemskab jfr. 7 Desuden udlejning af de til forsamlingshuset hørende faciliteter og evt. udlejning af det fra bestyrelsen fastlagte inventar m.v.

Desuden kan forsamlingshuset modtage gaver og bidrag, lige som bestyrelsen skal vre opmrksom p mulighederne for at sge sttte gennem fonde o.l. til forsamlingshusets drift og vedligeholdelse.

Desuden kan der oprettes en sttteforening, hvis forml det er at afvikle arrangementer og indsamle midler til forsamlingshuset. En evt. sttteforening skal have egen bestyrelse og egne vedtgter.

 

 

4

BESTYRELSE

 

 

Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse p 5 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen vlges for 2 r ad gangen, sledes at der afgr hhv. 3 og 2 hver andet r. Genvalg kan finde sted.

Der vlges 2 medlemmer som bestyrelsessuppleanter, 1 hvert r. Genvalg kan finde sted.

 

Derudover vlges 2 revisorer og 1 revisersuppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretr. Disse personer udgr forretningsudvalget (F U) og tegner foreningen i alle forhold og over for offentlige myndigheder m.v.

 

Bestyrelsen faststter selv sin forretningsorden.

Arbejdet i bestyrelsen er ulnnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til konomisk ansvar eller f del i forsamlingshusets evt. overskud.

 

 

5

GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er foreningens verste myndighed. Den ordinre generalforsamling afholdes hvert r inden udgangen af Januar mned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den p egnen mest udbredte ugeavis. Bestyrelsen kan evt. vlge at indkalde personlig til alle medlemmer.

 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 

1. Valg af stemmetllere og dirigent

 

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Fremlggelse af revideret regnskab og budget

 

4. Faststtelse af kontingent

 

5. Indkomne forslag

 

6. Valg i.hht. vedtgter

 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

 

8. Eventuelt, herunder kan intet vedtages

 

 

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 r og som er bosiddende i Vordingborg Kommune.

Ved personvalg kan foretages skriftlig afstemning., sfremt dette mtte krves.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen har ret til at indstille medlemmer til resmedlemsskab af foreningen.

 

Vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal.

 

 

6

EKSTRAORDINR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinr generalforsamling afholdes nr mindst 1/3 af bestyrelsen eller mere end halvdelen af medlemmerne fremstter nske herom.

Anmodningen skal vre skriftlig og indeholde det/de punkter, som nskes behandlet. P en ekstraordinr generalforsamling kan der ikke behandles andre emner end det/de forhold, som har givet anledning til afholdelsen.

Ekstraordinr generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er tilget bestyrelsen. Indkaldelse finder sted som for den ordinre generalforsamling.

 

7

MEDLEMSKORT

 

 

Bestyrelsen forestr salg af medlemskort hvert r inden udgangen af marts mned. Medlemskab er gldende fra indmeldelsesdatoen og s lnge kontingent betales.

Kontingentstrrelse faststtes af den ordinre generalforsamling.

 

8

REGNSKAB

 

 

Regnskabsret flger kalenderret.

Kassereren har ansvaret for, at husets regnskab bliver frt forsvarligt, samt udarbejdelse af rsregnskab og budget. Regnskabet skal vre revideret af de p den ordinre generalforsamling valgte revisorer.

 

 

9

DRIFT

 

 

Bestyrelsen afholder mder efter behov, dog mindst een gang i hvert kvartal. Der fres protokol over afholdte mder, herunder generalforsamlinger, med indfjelse af trufne beslutninger.

Bestyrelsen har ret til at anstte lnnet medhjlp i den udstrkning dette sknnes ndvendigt.

Bestyrelsen, eller dennes reprsentant, har ret til at udleje de til forsamlingshuset hrende faciliteter, samt evt. inventar, nr dette er foreneligt med 2.

Bestyrelsen faststter gldende takster for udlejningsvirksomheden.

Forsamlingshuset m IKKE udlejes til personer under myndighedsalder.

 

 

10

LEJERE

 

 

Lejere af forsamlingshuset er ansvarlige for, at arrangementet afvikles efter den med bestyrelsen, eller bestyrelsens reprsentant, trufne aftale.

Beskadigelse, bortkomst eller anden form for vanrgt betales af lejeren.

Lejeren (Festholderen) er ansvarlig for alle forhold over for myndigheder m.v. (Lejlighedstilladelser, KODA o.a.)

Der underskrives lejekontrakt for hver enkelt udlejning. Denne kontrakt er bindende for begge parter.

 

 

11

VEDTGTSNDRINGER

 

 

ndringer af foranstende vedtgter kan kun finde sted p ordinr generalforsamling.

Forslag til vedtgtsndringer skal, efter vedtagelse, forelgges kommunen til orientering.

Vedtagelse af ndringer er betinget af at 2/3 af de fremmdte, stemmeberettigede stemmer for ndringerne.

Forslag til vedtgtsndringer skal fremg af indkaldelsen til ordinr generalforsamling.

 

 

12

OPLSNING

 

 

Oplsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun finde sted p 2 efter hinanden, med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.(ordinr/ekstraordinr)

Evt. midler skal anvendes til almen velgrende forml i lokalomrdet, efter den oplsende generalforsamlings bestemmelse. Der kan ikke uddeles midler til enkeltpersoner.

I forbindelse med anvendelse af 12 skal der forud for ivrksttelse pg forhandlinger med kommunen, lige som andre klausulparter skal inddrages i anvendelse af 12

 

Sledes vedtaget p generalforsamling den 2. februar 2010 i rslev forsamlingshus

 

Ovenstende vedtgter erstatter tidligere fra 12.marts 1986 alle kendte og ikke kendte vedtgter sættes hermed ud af kraft.

 

Jon Rasmussen Lise Raalund Jens Erik Frederiksen Peer Clemensen

 

Formand Nstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem

 

Esther Rasmussen Annette Hansen Mona Eriksen

 

Supleant Suppleant Sekretr

 

 

 

Copyright © 2013 - Ørslevforsamlingshus * Rynkebjerg 3 * 4760 Vordingborg

 

 

 

 

 

 

Do you need an urgent assistance?